ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ"

Αρχείο Βουβάλειο

1926: Το Νοσοκομείο Καλύμνου κτίσθηκε με δωρεά του Καλύμνιου ευεργέτη, Νικολάου Βούβαλη, κατά το έτος 1926.

1950: Το 1950 με Β.Δ. (ΦΕΚ 273 Τ.Α.) αυτολειτούργησε ως Δημοτικό Νοσοκομείο με εννέα (9) ιατρούς και δέκα τρεις (13) λοιπούς υπαλλήλους.

1965: Με το Β.Δ. 98/16-12-1965 (ΦΕΚ 25 Τ.Α.) το Δημοτικό Νοσοκομείο Καλύμνου υπήχθει στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53.

Αρχείο Βουβάλειο

1971 - 1977: Με το Ν.Δ. 176/18-3-1971 (ΦΕΚ55 Τ.Α.) εγκρίνεται ο οργανισμός του Βουβαλείου Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου και αυτό αποτελεί πλέον Ν.Π.Δ.Δ. με συνολική δύναμη 65 κλινών. Ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις - αναμορφώσεις και συμπληρώσεις του Οργανισμού κατά τα έτη 1973, 1975 και 1977.

1987 - 1999: Σε ισχύ σήμερα είναι ο Οργανισμός που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Α3β.οικ.4782/87 (ΦΕΚ 177/6-4-1987 Τ.Β.) με την τροποποίηση και συμπλήρωση του με την αριθ. Α1α/3612/98/3-11-99 (ΦΕΚ 172/17-2-2000 Τ.Β.) Υπουργική Απόφαση.

2001-2003: Το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο» είναι ένα νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) όπου η οργανωτική του δομή καθώς και η λειτουργία του θεσπίζεται με την εκάστοτε νομοθεσία περί Ε.Σ.Υ. Από την 1η Νοεμβρίου 2001 βάση του N.2889/2001 το ΓΝ - Κ.Υ Καλύμνου υπάγεται ως αποκεντρωμένη μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Β’ Πε.Σ.Υ.Π Νοτίου Αιγαίου.

2004-2007: Με το νόμο 3329/2005 μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ εποπτευόμενο από τη Β’ ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου και με το νόμο 3527/2007 με την απορρόφηση της Β’ ΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο» εποπτεύεται από την 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Σήμερα: Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας ΚΑΛΥΜΝΟΥ «Το Βουβάλειο » έχει αναπτύξει τον Παθολογικό Τομέα και τον Χειρουργικό Τομέα. Στον Εργαστηριακό Τομέα λειτουργούν Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό- Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο. Το Νοσοκομείο κτιριακά και οργανικά συμπεριλαμβάνει και τα Ιατρεία του ως Κέντρου Υγείας. Επίσης λειτουργεί Θάλαμος Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας.