Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επι θητεία του Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλύμνου Το Βουβάλειο

Το Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλύμνου "Το Βουβάλειο" προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) επι θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Καρδιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου, με τους κάτωθι βαθμούς:


ΦΟΡΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α'1
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

  1. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.).
  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
  4. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του Ν. 4528/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του Ν. 1397/1983.
  5. Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται για τον βαθμό Επιμελητή Β’, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.
  6. Για την κατάληψη της θέσης του οδοντιάτρου Ε.Σ.Υ. απαιτείται για τον βαθμό Επιμελητή Β’, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια.